Bankacılık sektörünün canlı büyüklüğü 10.158 milyar TL oldu

Bankacılık Düzenleme ve Bakı Kurumu(BDDK) “Bankacılık Sektörü Raporu-2022 Mart” sayısını yayımladı.

Raporda, bankacılık sektörünün tıpkısı önceki çeyreğe bakarak (Çatlak 2021) büro sayısının 7 nüsha, personel sayısının 547 gönül arttığı belirtildi ve “Mart 2022 dönemi bakımından toplam bölüm sayısı 11.105 sayı ve mecmu personel sayısı 201.597 kişidir.” denildi.

Raporda şu bilgiler verildi:

“Türk Bankacılık Sektörünün canlı büyüklüğü Mart 2022 döneminde benzeri geçmiş yıl sonuna göre %10,2 artarak 10.158 bilyon TL olmuştur.

Mart 2022 döneminde bilanço dışı kalemlerden tıpkısı önceki yıl sonuna bakarak; – Gayrinakdi Emniyet ve Yükümlülükler %15,4 – Çıkmış mali varlıklar ise %7,3 artmıştır.

Türk Bankacılık Sektörünün canlı büyüklüğünün GSYH’ye oranı 2021 yılsonu bakımından 1,28 kendisine gerçekleşmiştir.

2022 Mart döneminde, bankacılık sektörünün toplam aktiflerine bakarak tevdiat bankaları %86, kalkınma ve yatırım bankaları %7 ve paydaşlık bankaları %7 paya sahiptir. Mülkiyet grubu ayrımına göre; amme bankaları %43, evcil hususi bankalar %31 ve ecnebi bankalar %26 paya sahiptir.

Dengelem içerisindeki yabancı para varlıkların toplanmış varlıklara oranı %50, hep ecnebi mal yükümlülüklerin bütün yükümlülüklere oranı %55 olarak gerçekleşmiştir. Ecnebi mal kredilerin toplanmış krediler içerisindeki payı %41, ecnebi dünyalık mevduatın toplanmış mevduata oranı %58’dir.

Bütün yaratıklar içerisinde kredilerin payı %53, taşınır kıymetlerin payı %17 ve zorunlu karşılıkların payı %7 kendisine gerçekleşmiştir. Tevdiat %59 behre ile toplam yükümlülükler içerisinde genişlik balaban paya sahipken, bankalara düyun kaleminin payı %14 ve repodan sağlanan fonların payı %5’tir. Özkaynakların mecmu yükümlülükler içerisindeki payı ise %9’dur.

Mart 2022 dönemi itibarıyla gayrinakdi kredilerin büyüklüğü 1.931 milyar TL yerine gerçekleşmiştir.

Gayrinakdi krediler içerisinde inanca mektupları %68 ile arz şişman paya sahipken güven yazısı kredilerinin payı %19’dur.

Mart 2022 dönemi bakımından çıkmış çalım tutarı 3.354 bilyon TL, müştak satım tutarı 3.296 bilyon TL adına gerçekleşmiştir.

Bilanço dışında saha düzlük çıkmış işlemlerin %45’i swap mülk işlemlerinden, %34’ü swap getiri işlemlerinden ve %7’si vadeli döviz işlemlerinden oluşmaktadır.

Bilanço dışı yabancı dünyalık pozisyonu 524 milyar TL çok, bilanço içi yabacı servet pozisyonu 445 bilyon TL boş pozisyonda olup, ecnebi para net pozisyonu 79 milyar TL çok pozisyondadır.

İşletme sınıflarına göre sıkıntılı, oldukça ve orta büyüklükteki KOBİ kredilerinin tutarında bir geçmiş çeyreğe göre artma gerçekleşmiştir.

Mart 2022 döneminde konut kredilerinin tutarı 311 milyar TL, bireysel emniyet kartlarının tutarı 234 bilyon TL, gerekseme kredileri tutarı 478 bilyon TL seviyesindedir.

Ferdî krediler içerisinde ihtiyaç kredilerinin payı %46, konut kredisinin payı %30 ve kredi kartlarının payı ise %23 adına gerçekleşmiştir.

Ferdî güven kartı tutarı, Mart 2022 döneminde ayrımsız geçmiş çeyreğe bakarak artım göstermiştir.

Mart 2022 bakımından takipteki kredilerin (brüt) tutarı 163 bilyon TL’dir.

Bankacılık sektöründe kredilerin Takibe Tahavvül Oranı (TDO) Mart 2022 döneminde %3,67 namına gerçekleşmiştir.

Sektörel krediler içerisindeki takibe dönüşüm oranları; inşaat sektöründe %6,36, neşelilik, doğal gaz ve su kaynakları ürt. dağt. titr. sektöründe %4,27 ve parekende tecim ve şahsi ürünler sektöründe %3,85 kendisine gerçekleşmiştir.

Mütemmim kredilerinin (ferdî kredi kartları içeri) takibe dönüşüm oranı Mart 2022 döneminde aynı eski çeyreğe göre artım göstererek %2,55 namına gerçekleşmiştir.

Menkul kıymet toplamı 1.711 bilyon TL olup aynı eski çeyreğe bakarak çoğalma göstermiştir.

Taşınır kıymetlerin %54’ü kerem tahvili, %30’u hazinece ihraç edilmiş Eurobond ve %6’sı sukuktan oluşmaktadır.

2022 yılı Mart kocaoğlan bakımından bankacılık sektörü hep menkul kıymetlerinin, 924 milyar TL’si Devlet tahvilinden, 509 milyar TL’si Hazne Eurobondundan ve 117 bilyon TL’si sukuktan oluşmaktadır.

Hep mevduatın, 2.501 bilyon TL’si TP yatırım/katılım fonlarından, 3.006 bilyon TL’si döviz mevduat hesabı/katılım fonlarından ve 465 milyar TL’si kıymetli eroin hesaplarından oluşmaktadır.

Mevduatın %42’si TP mevduat/ortaklık fonlarından, %50’si döviz tevdiat hesabı/paydaşlık fonlarından ve %8’i kıymetli eroin depo hesaplarından oluşmaktadır.

Mevduatın %60’ı gerçek kişi mevduatından oluşurken, ticari ve gayrı kuruluşlar mevduatının payı %37 ve resmi kuruluşlar mevduatının payı %3’tür. Açılış vadelerine bakarak, bütün tevdiat içerisinde vadesiz mevduatın payı %37 ve 1-3 ay arası mevduatın payı %33’kök.

2022 Mart itibarıyla bankacılık sektörünün töz eşhas mevduatının 1.748 bilyon TL’si TP, 1.853 milyar TL’si YP ve ticari ve başka kuruluşlar mevduatının 1.055 milyar TL’si TP, 1.120 bilyon TL’si YP olarak gerçekleşmiştir.

Mart 2022 dönemi bakımından bankalara borçlar kalemi 110 bilyon TL Türk parası, milyar TL ecnebi para almak üzere bütün 1.027 bilyon TL’dir.

Ürem işlemlerinden sağlanan fon tutarı Mart 2022 döneminde benzeri önceki çeyreğe göre azalarak 464 bilyon TL kendisine gerçekleşmiştir.

Türk Bankacılık Sektörünün anamal yeterliliği oranı Mart 2022 döneminde %20,38 adına gerçekleşmiştir.

Banka iyelik grupları ayrımında evcil hususi banka grubunun anamal yeterliliği standart oranı %21,71 olup göz ortalamasının üzerindedir.

Işlev grupları ayrımında sermaye yeterlilik oranları mevduat, katılım ile kalkınma ve envestisman bankalarında sırasıyla %20,13; %20,58 ve %23,81 adına gerçekleşmiştir.

Sermaye yeterliliği hesaplamasında, risk ağırlıklı varlıkların %88’i emniyet riskine asıl tutardan, %8’i operasyonel riske esas tutardan ve %4’ü piyasa riskine anne tutardan oluşmaktadır. Itimat riskine asıl miktar hesaplanmasında vadi kayran brüt riziko ağırlıklı varlıklardan, risk ağırlığı %100 olanların payı %36, riziko ağırlığı %0 olanların payı %32’dir.”

Bankaların kârı 98,2 milyar TL’ye ulaştı

 

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

 

Share: