Çiftçilere bu yıl için ödenecek zirai destekler belirlendi (2)

Rençper Pusat Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu. Yetiştiricilere, 4 kamer ve vücut yaştaki buzağı üzere 500 liralık bindi sağlanırken 22 ilde doğan buzağılar üzere ilave 200 liralık destek verilecek.

“2022 Yılında Yapılacak Zirai Desteklemeler ve 2023 yılında Uygulanacak Basma ve Sertifikalı Soy Sop Kullanma Desteklerine İlişkin Cumhur Reisi Kararı”, Resmi Gazete’üstelik yayımlandı.

Buna göre, Ekincilik Havzaları Üretim ve Terviç Modeli kapsamında yemleme bitkileri desteğinde ÇKS’ye mukayyet arazileri üstünde anif yem hatırlamak üzere çok almanak ve tek almanak yemleme bitkileri ekimi işleyen üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla destek sağlanacak.

Yem bitkileri istihsal desteği, dekar başına tevessül etmek amacıyla korunga amacıyla 90 teklik, bir tane yıllık yemleme bitkileri üzere 60 lira, silajlık ekilişler (çepel/kuru) amacıyla 60 liralık, sentetik çayır otlak için 150 teklik, haddinden fazla yıllık ağızotu bitkilerinde iz olanlar amacıyla 90 liralık, sıska olanlar amacıyla da 40 liralık ve silajlık ekilişler için 100 lira olacak.

Yer altı sularının mikro seviyede ve akarsu kısıtı olduğunun Ekincilik ve Orman Bakanlığınca tespit edildiği havzalarda bu yıl ekilen yem bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük amacıyla yemleme bitkisi desteğine ilave yüzdelik 50 bindi verilecek.

Hayvancılık destekleri

Hayvancılık alanında, programlı aşıları bitmiş, 4 kamer ve gövde yaşta, ilkine buzağılama yaşı yeryüzü aşkın 960 çağ veya son iki buzağılama arası bildirme fazla 600 dolaşma olan ineklerin doğan buzağıları üzere efsanevi başına 500 liralık bindi sağlanacak.

Balkı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Kalaba, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van’birlikte doğan buzağılar için ilave 200 lira ödenecek.

Soy kütüğüne mukayyet buzağıların ilave desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek birim fiyat ve koşullar doğrultusunda yapılacak.

Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, müstear tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 100 lira destek ödenecek.

Buzağı destek şartlarını karşılayan buzağı başına ödeme ünite miktarlarının 20 başa büyüklüğünde hep, 21-100 başa kadar yüzde 75’i, 101-500 sarrafiye için yüzdelik 50’si ödenecek.

Çoban istihdamına 12 bin liralık bindi

Dişi mandalar amacıyla 500 lira, hakikat kütüğüne mukayyet cerrar mandalar için arttırma 300 lira, programlı aşılarının tamamlanması kaydıyla 4 ay ve vücut malaklar için 500 lira, hakikat kütüğüne mukayyet malaklar üzere bile ilave 300 lira, müstear tohumlamadan doğan malaklara ayrıca ilave 500 teklik bindi ödenecek.

Islah gayeli benzen mazruf analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen benzen nitelik kriterlerini sağlayan takma tohumlamadan doğan akman sütçü veya toplu ırk beherglas gebeş amacıyla 100 liraya büyüklüğünde bindi verilecek.

En beş altı 1 saksı, sunma fazla 50 mir düve (manda dahil) alımına birlikte Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzdelik 40’ı ancak ortamında doğma ve düve merkezlerinden gerçekleştirme edilen düvelere ise yüzdelik 50’si büyüklüğünde sübvansiyon ödemesi yapılacak.

Hastalıklardan açık pres desteği maya boğalar dışındaki 6 ay üzeri yaştaki eş hayvanlar dış, tamlık sığırlar amacıyla hayvan sahiplerine 600 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Ari sığır başına ifa ünite miktarları 500 başa kadar bilcümle, 501 başlangıç ve eğin için yüzdelik 50’sine değer gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak. Antrparantez Onaylı Benzen Çiftliği Sertifikası’na topluluk işletmelerdeki dal pres desteği düzlük tüm sığırlar için arttırma 100 liralık bindi verilecek.

Vekâlet kayıt sistemlerine mukayyet, sıkıntılı süresince doğmuş ve besi süresini tamamlamış koca sığırlarını (camız dahil) mevzuatına akıllıca kesimhanelerde kestiren, Bakanlıkça soy ve soy bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayıcı 1-200 mir amacıyla (200 temel dahil) efsanevi başına bölüm ve birim değer üzerinden 500 liralık destek ödenecek.

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, çoban istihdam desteği, 100 temel ve üst anaç koyun dikbaşlı varlığına erbap işletmelere veya çobanlara 12 bin liralık olarak ödenecek.

Maya koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine örgen yetiştiricilerin, Bakanlık taşıt sistemlerine mukayyet iri koyun başına 50 lira, bilgili aksi başına 50 teklik, kart tiftik keçisi başına ilave 20 liralık, göçkün yetiştiricilerine deneyli kucak muannit başına arttırma 2 teklik destek ödemesi yapılacak.

Bir geçmiş yılın anaç koyun-muannit desteğini düz ve sübvansiyon yılında bilgili kucak inat sayısını zait işletmelere, tıpkı esbak yılın kuzu ve oğlaklarının, tutma yılında iri kucak, aksi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla efsanevi başına 200 lira destek ödenecek.

İpek böceği ve tiftik yetiştiricilerine bindi

Tiftik ve Yapağı Ekincilik Koca Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik) vabeste kooperatiflere, Damızlık Koyun Gâvur Yetiştiricileri Birliklerine yahut Bakanlığa mukayyet yün işleme tesislerine müstahsil makbuzu karşılığında satan ve Tiftik Araç Sistemi (TKS) Marifet Tabanı’na kaydettiren üreticilerine cedi tiftiğinin kilogramına 70 liralık, resülmal tiftiğin kilogramına 60 liralık, ikincil tiftiğin kilogramına 25 lira, kontratlı istihsal kapsamında üretilen tiftiğe dahi ilave 10 lira ifa yapılacak.

İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz yavru sağlayıcı Koza Ekincilik Koca Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik), dağıttığı kutu başına 240 liralık, ürettiği yaş ipek böceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri yahut ruh alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve el işi olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere, gözyaşı kozanın kilogramına 160 teklik ödeme gerçekleştirilecek.

Bakanlık Arıcılık Vasıta Sistemi’ne kayıtlı, dalan birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/yahut üretici birliklerine üye üreticilerine birlikte arılı kapçık başına 30, unsur olmayanlara 20 lira, Bakanlıktan istihsal izni almış maya arı beyi üreticilerinden satın alıp kullandıkları maya ana arı başına 100 lira destek sunulacak.

Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar üzere efsanevi sahiplerine, kocabaş efsanevi atıkları için 1400 liralık, küçükbaş efsanevi atıkları üzere 250 liralık atık desteği, hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara büyükbaş efsanevi başına 2 teklik, küçükbaş efsanevi başına ise 1,5 lira destek ödemesi yapılacak.

Balıkçılık destekleri

Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilogram dahil, ala amacıyla kilo başına 1 liralık, yeni türlere 3 teklik, sınırlı cümle üretime 2 liralık, kilogram üstü alabalık yetiştirilmesine ve sazana 1,5’ar liralık, midye amacıyla kilogram başına 50 kuruş destek sağlanacak.

10 bin adede kadar kuluçkahane maya ala desteği balık başına 60 teklik, yerey havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilo dahil kilogram başına 2 teklik verilecek.

Hayvan genetik kaynaklarının durumunda korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında Bakanlıkça muteber projeler amacıyla yetiştiricilere, kocabaş koruması üzere efsanevi başına 1000 liralık, küçükbaş korumaya efsanevi başına 150 liralık, sığır pedigrili korumaya 1200 lira, günahsız korumaya kovan başına 80 lira, ibrişim kurdu korumaya kilogramda 170 liralık, tashih programındaki kucak, aksi ve yavrularına halk elinde tashih seçkin sürüde hayvan başına 150 liralık, taban sürüde 100 liralık, halk elinde manda ıslahı (deneyli manda), boğa ve sene ortamında doğuran anaç mandaya efsanevi başına 2000 teklik, yıl içinde doğurmayan iri mandaya hayvan başına 1200 teklik, damızlığa bırakmak üzere seçilen yerel sığır (düve/kele) efsanevi başına 1500 lira, damızlığa ayrılmayan amacıyla 1300 liralık, maya ayvaz materyale (belletici-teke) efsanevi başına seçkin sürüde 350 liralık, aya sürüde 250 liralık destekleme yapılacak.

Sertifikalı kumpir tohumu kullanana 200 liralık bindi

Yurt içi sertifikalı yavru tasarruf desteği çerçevesinde dekara aspir için 10 teklik, kanola amacıyla 30 teklik, süsen için 8 lira, arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik amacıyla 50 liralık, zayıf fasulye, mercimek ve yonca için 60 liralık, nohut amacıyla 50 lira, kumpir üzere 200 liralık, fiğ, yem bezelyesi, korunga ve soya üzere 45 liralık, saha fıstığı amacıyla 34 teklik ödeme gerçekleştirilecek.

Sertifikalı fide/amut kullanma desteği, şam fıstığı, koz, badem, gökçe incir ve aronya için 400 teklik, armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, sulu zırtlak, mandalina, portakal, kayısı, ekşi kiraz, zeytin, farklı kâr türleri ve asılı (nar ve muz hariç) amacıyla 280 lira, sertifikalı çilek fidesi ile bostan tesisi için bile dekar başına 400 lira olacak.

Yurt içre sertifikalı zürriyet üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, ancak süresince satışını gerçekleştiren, Vekillik eliyle yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu akseptans edilen ÇKS’ye mukayyet çiftçilere bu sene ürettikleri mütenevvi sertifikalı tohumluklarla otantik/ana ve üstü tohumluklara dahi türüne göre kilo başına 0,1-5 lira sınırlı içi sertifikalı sulp üretim desteği ödemesi yapılacak.

Sertifikalı aşılı amut başına 0,5 lira, aşısız amut başına ise 0,25 liralık bindi sağlanacak.

Kom Muhasebe Bilgelik Zıkkım Sistemi’nin 81 ilde uygulanmasına bitmeme edilecek ve geçen yıl vasıta altına alınan 6 bin işletmeye, pres başına 600 teklik ödenecek.

Zirai neşir ve danışmanlık desteği yerine, Bakanlıkça yetkilendirilerek zirai yayım ve müşavirlik hizmeti sunan erkin ekincilik danışmanları ile tarım odası ve müstahsil örgütlerinde sunu fazla 5 ekincilik danışmanı almak amacıyla istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 72 bin liralık ödenecek. Ödemeler 12 aylık bakım sunumuna vabeste namına karşılık iki dilim halinde yapılacak.

Söz konusu karar, 1 Aile 2022’den geçerli olmak üzere bugün bakımından yürürlüğe girdi.

Kararın hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

(Bitti)

Share: